Privacy

Privacybeleid

Inhoud

Samenvatting
Verwerking van persoons/ontwikkelings/medische gegevens van Cliënten
Verstrekking aan derden
Binnen de EU
Minderjarigen
Bewaartermijn
Beveiliging
Rechten omtrent uw gegevens
Klachten
vragen

Samenvatting

Neuro Ontwikkeling Therapie houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Van Persie praktijk voor MRT & Neuro Ontwikkeling Therapie zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Terug naar begin

Verwerking van persoons/ontwikkelings/medische gegevens van Cliënten

Persoonsgegevens van cliënten worden door Van Persie praktijk voor MRT & Neuro Ontwikkeling Therapie verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Opbouwen/documenteren van behandel/ontwikkelingsdossier;
 • Facturatie van verrichtingen en verstrekte materiaal.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Een behandelovereenkomst, op last van Artikel 7:454 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek (BW) en volgende de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO);
 • Een video opname van een eerste screening wordt gedaan van minderjarige (personen jonger dan 16 jaar) uitsluitend met toestemming van de ouders/verzorgenden.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Van Persie praktijk voor MRT & Neuro Ontwikkeling Therapie de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Naam (Voorletters, roepnaam, geslachtsnaam en partnernaam);
 • Woonplaats;
 • Adres;
 • Telefoon nummer;
 • E-mailadres;
 • Medische gegevens;
 • Ontwikkelingsgegevens;
 • beeldopname van een eerste screening (functioneert als werkaantekening naast het behandel/ontwikkelingsdossier).

Uw persoonsgegevens worden door Van Persie praktijk voor MRT & Neuro Ontwikkeling Therapie opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de behandeling en 15 jaar na afsluiten van de behandeling (of na de 18e levensjaar) conform de wettelijk vastgestelde bewaartermijn van medische gegevens door (para)medische specialisten.

Terug naar begin

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het factureren van de verrichtingen en verstrekte goederen.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Terug naar begin

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Terug naar begin

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Terug naar begin

Bewaartermijn

Van Persie praktijk voor MRT & Neuro Ontwikkeling Therapie bewaart persoonsgegevens opgenomen in het behandel/ontwikkelingsdossier(welke wordt opgebouwd tijdens de MRT & Neuro Ontwikkeling Therapie) gedurende de looptijd van de behandeling en 15 jaar na afsluiten van de behandeling (of na de 18e levensjaar) conform de wettelijk vastgestelde bewaartermijn van medische gegevens door (para)medische specialisten. Overige gegevens worden niet bewaart langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Terug naar begin

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens Van Persie praktijk voor MRT & Neuro Ontwikkeling Therapie van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
 • Alle (persoonlijke) gegevens worden bewaard in beveiligde databases, of lokaal voorzien van een dubbele encryptie met uitsluitend wachtwoord beveiligde toegang;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Terug naar begin

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Terug naar begin

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.
Terug naar begin

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contactmet ons op!

Privacy Policy

Wij gebruiken coockies om de gebruiksvriendelijkheid te waarborgen. Kijk op onze privacy policy voor verdere details.

Onderhoud

De website is momenteel onder constructie. Het is mogelijk dat niet alle pagina's bereikbaar zijn. Sorry voor dit ongemak