Mijn Visie

Ieder kind ontwikkelt op zijn eigen manier. Een extra uitdaging hierbij is dat kinderen tegenwoordig op veel jongere leeftijd al meer prikkels aangeboden krijgen dan vroeger. Tegelijkertijd wordt er steeds jonger gefocust en eisen gesteld aan bepaalde cognitieve vaardigheden van kinderen.

Problemen
Tijdens het opgroeien horen de diverse ontwikkelingsprocessen in een bepaalde harmonie te verlopen om het volledige zenuwstelsel in ons lichaam te rijpen. Gebeurt dit niet, dan kunnen hier sociaal-emotionele problemen, een ontwikkelachterstand of gedragsproblemen (ADHD, ADD, PDD-NOS en autisme) uit voorvloeien.

Deze problemen kunnen alleen optimaal planmatig aangepakt worden door middel van een integraal ontwikkelingsproces. Wanneer een kind hulp krijgt, is het van belang dat er oog is voor alle ontwikkelingsgebieden. Het aanleren/herhalen van een tijdelijk handigheidje om zo een specifiek symptoom te verzachten is voor ons dan ook niet genoeg.

Het uitgangspunt van onze praktijk is dat wij vooral kijken naar waar het kind nu staat en benutten de mogelijkheden die het kind zelf in zich heeft.
Tijdens onze therapie spannen wij ons in om ieder kind te geven waar het op dat moment ontwikkelbehoefte heeft. De praktijk wijst uit dat als je op het juist ontwikkelingsniveau inspeelt bij een kind, dit enorm stimulerend werkt.
Als kinderen op die manier (ongemerkt) alsnog hun volledige zenuwstelsel kunnen rijpen dan is hun basis op orde en kunnen ze op eigen kracht alle noodzakelijke vervolg ontwikkelingen zich eigen maken. Tegelijkertijd zullen ze ook op een tal van andere vlakken beter gaan functioneren.

Werkwijze
Via een uitgebreide screening en informatie van de ouders wordt er gezocht naar de onderliggende oorzaken van gesignaleerde problemen. Alle afgenomen testen en bevindingen worden gedocumenteerd in een verslag dat de basis vormt voor de specifieke aanpak van het kind.

In samenwerking met de ouders wordt begonnen om de motorische en neurologische rijping te stimuleren om op die manier de problemen blijvend op te lossen.
De psychologische, orthopedagogische en opvoedkundige vragen die daarbij zeker aan de orde zullen komen, gaan we niet uit de weg maar zien we als een uitdaging. Tevens zijn we alert op externe oorzaken die de ontwikkeling beïnvloeden.

Middels het delen van ervaringen over bijvoorbeeld het soms onvoorspelbare gedrag en de heftige emoties die bij neuro-motorische onrijpheid horen, bieden we steun aan de omgeving en proberen we zoveel als mogelijk inzicht te geven in het ontwikkelproces dat het kind doormaakt. Dit gaat vaak gepaard met een tijdelijke versterking van jong gedrag en een toename van de emoties.

Het is voor de ontwikkeling van deze kinderen gunstig dat ze op de diverse ontwikkelingsgebieden door één persoon geholpen kunnen worden. De werkwijze waarvoor wij hebben gekozen, zorgt er voor dat kinderen niet voor elk ontwikkelingsgebied bij een andere therapeut een traject moeten doorlopen. De toepassing van verschillende protocollen bij één praktijk , zorgt voor versterking van het effect doordat ze geïntegreerd worden aangeboden.

De inmiddels ruim 800 jonge mensen die onze praktijk heeft mogen helpen, leren ons nog dagelijks nieuwe dingen. Daarnaast is onze kennis opgebouwd door jarenlange studie en scholing en worden nog steeds de wetenschappelijke ontwikkelingen nauwlettend gevolgd.