Aanpak

Wat is de achtergrond van onze therapie?

De Therapie is opgebouwd vanuit kennis en kunde van verschillende medische achtergronden, methodes en therapieën. Het is gebaseerd op de huidige wetenschap in de neurorevalidatie en de INPP, uitgebreid met inzichten uit de psychosociale en psychomotorische ontwikkeling alsook uit de sensorische integratie therapie. Ook worden verschillende specialistische gebieden meegenomen als sociaal emotionele ontwikkeling, cognitief functioneren, executief functioneren, auditieve informatie verwerking, visuele informatie verwerking e.d..

Hoe werkt onze therapie?

Tijdens het traject kijken we naar ieder kind en meten we regelmatig waar de niveaus van verschillende ontwikkelingsgebieden zich bevinden. We kijken dus vooral naar de ontwikkelingsleeftijd in plaats van de kalenderleeftijd.

Intake

Denkt u dat uw kind baat kan hebben bij onze therapie? Vraag ons vrijblijvend om een intakeformulier waarop u de nodige achtergrond informatie kan invullen. Daarmee kunnen wij een inschatting maken of wij uw kind kunnen helpen. Heeft u behoefte aan eerst een telefonisch/persoonlijk contactmoment, dan kunt u dit via de email aanvragen.

Startscreening

Zodra het lukt om uw kind in te plannen, nodigen we u uit voor een screening. Dit is onze basismeting waarin wij verschillende ontwikkelingsgebieden in kaart brengen. Direct na de screening kunnen we meestal een indicatie geven of uw kind gebaat is bij onze therapie.

Screeningsbespreking

Na de screening en het opstellen van een screeningsverslag maken we een afspraak om de bevindingen door te nemen. We vertellen wat ons is opgevallen en hoe wij denken te kunnen helpen. Dit doen we zonder bijzijn van het kind omdat het anders niet mogelijk is het kind nogmaals te testen.

Therapietraject

Als u besluit met uw kind een therapietraject in te gaan, plannen we u in voor periodieke bijeenkomsten/trainingen. Ongeacht de leeftijd van uw kind is het wenselijk dat 1 ouder of verzorger aanwezig is tijdens de bijeenkomsten/training zodat wij tips en aanwijzingen kunnen geven over te verwachte ontwikkelingen en gedrag.

Tussenscreeningen

Tijdens het therapietraject nemen we tussenscreeningen af. We meten daarmee waar de ontwikkeling zich op dat moment bevindt, of er al progressie is geboekt en welke ontwikkelingsstappen nog gemaakt moeten worden.

Eindscreening

Op het einde van het therapietraject doen we een eindmeting en maken daar een eindverslag van. Indien nodig geven we onderhoudsadviezen mee.

Wat gebeurt er tijdens de therapie?

Zoals hierboven beschreven is de therapie maatwerk per kind. Tijdens het traject geven we dan extra aandacht aan ieders specifieke problemen. Doordat we dit door middel van spel, psychomotorische en neuro-motorische stimulatie doen, zal dit door het kind niet worden opgemerkt. Dit creëert een ontspannen/veilige basis en sfeer waardoor het kind zich kan ontwikkelen. De verschillende fases van de neuro-motorische, cognitief-motorische en sociaal-affectief-motorische ontwikkeling worden in versneld tempo doorlopen. Omdat de verschillende ontwikkelingsstappen complex met elkaar verweven zijn wordt er op meerdere vlakken gelijktijdig gewerkt.

Ook sociaal/emotioneel gaan kinderen een ontwikkeling door. Dit kan tijdelijk resulteren in gedrag wat totaal niet past bij de kalenderleeftijd van het kind. Meestal duurt dit maar kort. Zodra wij de eerste signalen opvangen begeleiden wij de ouder(s)/verzorger(s) om hier zo goed mogelijk mee om te gaan.

Let op: onze aanpak raakt aan vitale lichaamsfuncties, zonder professionele begeleiding aan de slag gaan kan gevaarlijk zijn!

Soms is extra aanpak nodig

Ervaring heeft geleerd dat de onrijpheid ook veel problemen veroorzaakt in de zintuiglijke prikkelverwerking. In veel gevallen wordt dit ‘vanzelf’ opgelost met het bovenbeschreven traject. Echter in sommige gevallen vergt dit extra aandacht/interventie.

Visuele integratie

Problemen bij de visuele integratie kan zorgen voor moeite met motoriek, leren, lezen en/of schrijven. Voor de ogen (mits er geen oogafwijking aanwezig is) hebben wij daarom meerdere mogelijkheden. Wij stimuleren naast de welbekende oog-handcoördinatie ook de oogfuncties zoals de oogmotoriek, het focussen en het volgen met de ogen. Indien nodig kunnen we dit verdiepen en uitbreiden met individueel gerichte oog oefeningen.

Auditieve informatieverwerking

Problemen met auditieve informatieverwerking kan zorgen voor moeite met lezen en spellen. Maar ook een auditieve boodschap omzetten in handelen kan problemen geven. De auditieve informatieverwerking kunnen we extra stimuleren door de Johansen soundtherapie. Hiermee worden onder andere de auditieve zenuwbanen gestimuleerd.