Augustus 2016


Hierbij een verslag over onze zoon, die ruim twee jaar mrt heeft gevolgd:

Onze zoon is lief, gevoelig en aanhankelijk. Dit is alleen zichtbaar voor mensen die hem wat beter kennen…

Al als klein kind kreeg hij vaak het stempel apart, maar wat er precies aan de hand was, werd niet duidelijk (benoemd).

Hij is gestart op de basisschool, waar zijn drukke gedrag opviel. In het maken van contacten met andere kinderen ging het vaak niet goed. Dit kwam mede door zijn spraakontwikkeling, die achter bleef. We startten met logopedie, er was wel wat vooruitgang, maar de zinsbouw bleef moeilijk.

In groep 3 was het erg moeilijk voor hem om de letters te leren en ook het andere werk viel hem zwaar, vandaar dat hij groep 3 nogmaals moest doen.

Al snel viel het ons op, dat de tweede keer groep 3 niet de gewenste oplossing was. Het leren ging niet zo snel als het zou moeten voor de tweede keer.

Op ons verzoek is hij toen getest. Uit de test kwam naar voren dat zijn IQ lager was dan gemiddeld. Ook op sociaal-emotioneel gebied scoorde hij niet goed. Plaatsing op het SBO zou voor hem het beste zijn. Als ouders waren wij het daar mee eens en in groep 4 is hij begonnen op het SBO.

Daar ging het leren beter, omdat het afgestemd was op zijn niveau. Zijn drukke gedrag bleef terugkomen, en in groep 5 werd er ADHD vastgesteld, waarvoor hij sindsdien medicijnen slikt.

Op het SBO kreeg hij logopedie, maar toch werd zijn spraakachterstand niet ingehaald.

Omdat hij moeite bleef houden met de prikkelverwerking (drukke gedrag), het beheersen van boosheid en spreken, is er een begeleider van AURIS geweest, om te kijken of hij in aanmerking kwam voor een cluster 2 school (school voor spraak/taalproblemen). Zijn probleem was (gelukkig) niet ernstig genoeg voor cluster 2, maar de begeleider gaf toen aan dat hij geholpen zou zijn met ergotherapie voor de sensorische integratie.

Vanuit school werd toen ook de naam van mevrouw van Persie genoemd. Als ouders hebben we informatie opgevraagd, waaruit bleek dat het traject dat mevrouw Van Persie volgt, nog voor het traject ligt, dat de ergotherapie zou uitvoeren. Het leek ons daarom goed om eerst mrt te gaan volgen.

Na een intake en uitgebreid verslag zijn we gestart met de lessen. De lessen waren iedere keer leuk om naar toe te gaan. De sfeer was goed en er was aandacht voor en acceptatie van het individuele kind.

Onze zoon ging er altijd met plezier naar toe. Hij is heel gevoelig voor wat een ander van hem vindt en voelde zich hier altijd geaccepteerd. Ook voor een ouder is dat een verademing!

De oefeningen voor thuis werden duidelijk uitgelegd en het lukte over het algemeen goed om ze te doen.

We hebben onze zoon vooruit zien gaan. Hij is enorm gegroeid, onder andere op sociaal-emotioneel gebied, hij kan zijn boosheid veel beter hanteren en ook het spreken is goed vooruitgegaan, alhoewel hij waarschijnlijk nooit zo goed zal spreken als zijn leeftijdsgenoten.

We zijn erg blij met onze keus voor MRT. Uiteindelijk bleek dat onze zoon het vervolgtraject voor sensorische integratie niet meer nodig had, omdat mevrouw Van Persie die dingen al met hem geoefend had.

We zijn blij met de begeleiding, het meedenken met ons als ouders en de persoonlijke betrokkenheid op ons kind!